Top » Catalog » Algemene voorwaarden My Account  |  My basket  |  Checkout   
 Categories
* ICESKATES
* INLINE SKATES
* T-BLADE SYSTEMS->
* ICEHOCKEY GEAR
* INLINE HOCKEY GEAR
* HELMETS
* PROTECTIVES
* LACES
* SKATE PROTECTION
* TEXTILE
* ACCESOIRES
* XTRAICE
* OUTLET SALES
 Search
 
Use keywords to find a product.
Advanced search
 Manufactures
 We accept=> English version below.

ALGEMENE VOORWAARDEN


BESTELLING EN VERZENDING

1. Al de vermelde prijzen zijn inclusief BTW.

2. Door bestelling verklaart de consument alle nodige informatie betreffende het product te hebben gekregen via de site.

3. Na bestelling, ontvangt de consument per kerende een mail: orderconfirmation. Dit is voor de consument een overzicht van de bestelde producten. Op het overzicht staan eveneens de betalingsmodaliteiten.

4. Indien de consument het te betalen bedrag niet heeft voldaan binnen de 7 dagen, vervalt het order.

5. Afhalingen zijn mogelijk, uiteraard worden er dan geen verzendingskosten aangerekend.

6. Bij verzending binnen België wordt er 5,70 euro (excl BTW) verzendingskosten aangerekend, verzenden onder rembours is niet mogelijk. B-POST is onze partner voor verzendingen in België

7. Bij orders hoger dan 100,00 euro worden, voor België, geen verzendingskosten aangerekend.

8. Voor verzendingen naar andere landen gelden andere tarieven. Eventuele invoertaksen zijn steeds voor rekening van de klant.

9. BTW-plichtige klanten dienen dit te vermelden.

10. Het aankoopbewijs wordt met de goederen meegestuurd.

11. Artikelen uit de outletsales zijn artikelen die niet meer gefabriceerd worden en waarvan er nog een beperkte stock is. Hier geldt ten alle tijde OP=OP.


GARANTIE EN HERSTELLINGEN

1. Al onze producten zijn gecatalogeerd alszijnde verbruiksgoederen, waarop de wettelijke garantietermijn voor verbruiksgoederen van toepassing is.

2. Defecten te wijten aan onkundig gebruik vallen nooit onder garantie.

3. Fabricagefouten dienen binnen de 7 dagen na aankoop aan ons gemeld worden.

4. Voor producten die ter herstelling bij ons worden aangeboden, maar niet hersteld kunnen worden, worden steeds bestekkosten aangerekend

5. Messen vallen nooit onder garantie, tenzij er fabricage fouten zijn.


ALGEMENE BEPALINGEN

1. Voor betwisting en geschillen is enkel de Rechtbank van Tongeren bevoegd.

2. Fotos en kleuren op de site zijn indicatief en niet-bindend. De beelden kunnen afwijken van de werkelijkheid.

3. De aanvaarding van het order-confirmation geldt als aanvaarding van de verkoopsvoorwaarden.

4. Het order vervalt wanneer de betaling niet binnen de 7 dagen wordt uitgevoerd.

5. PayPal is een externe betalingsdienst, hierop hebben we geen invloed. PayPal rekent ons per transactie kosten aan, deze kosten worden door ons nooit terugbetaald aan de consument.

6. Wanneer de consument betaald heeft met Paypal of creditcard en het order wenst te annuleren zijn de PayPal transactiekosten altijd ten laste van de consument. Annulaties dienen binnen de 14 dagen na ontvangst van het orderbevestiging te gebeuren.

7. Retourneren dient binnen de 14 dagen na aankoop te gebeuren. De kosten voor verzending zijn steeds ten laste van de consument. Bij retournering worden de goederen steeds nagekeken door onze aftersales, na goedkeuring krijgt de consument de waarde vermindert met de administratiekosten 13% vd waarde (met een minimum van 6,00 euro) terug.

8. Omruilen kan enkel binnen de 7 dagen na aankoop. De kosten voor verzending zijn steeds ten laste van de consument. Bij omruiling worden de goederen steeds nagekeken door onze aftersales. Bij omruiling wordt er steeds 10% handeling en tweede verzendingskosten aangerekend, de goederen worden pas verzonden van zodra het bedrag betaald werd. Omruilen in onze winkel te As is kostenloos.

9. Gekleurde T-Blade Runners zijn maatwerk, ze worden onder geen enkele voorwaarden omgeruild en/of teruggenomen

10. XTREME-ICESKATESHOP is een onderdeel van GROUP-PDA, maatschappelijke zetel KMO-ZONE AMBACHTSLAAN 10, AS. BTW BE0707.333.995

11. Wij schikken ons naar het Belgisch Recht en drukken ons in de Rechtbank enkel uit in het Nederlands.
(FR) Nous nous conformons à la loi belge et au tribunal, nous ne nous exprimons qu'en néerlandais.


DISCLAIMER

1. Alle gepubliceerde afbeeldingen en teksten zijn eigendom van GROUP-PDA.

2. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele fouten op onze site.


TERMS AND CONDITIONS


ORDER AND SHIPMENT

1. All prices quoted included VAT.

2. The consumer declares to have received all the necessary information on the product through the site.

3. After ordering, the customer will receive a mail: orderconfirmation. This is an overview of the ordered products. The mail contains also the payment modalities.

4. If the consumer has not paid the amount due within 7 days, the order expires.

5. Withdrawals are possible, in that case there would be no shipping costs.

6. Deliveries within Belgium will be charged by 5.70 euros (ex VAT) shipping cost, sending cash on delivery is not possible.

7. When orders exceed 100.00 euros, we not charged shipping costs for Belgium.

8. For shipments to other countries are different rates. Import duties always are at the expense of the customer.

9. VAT-registered customers must notify us.

10. The Invoice is sent with the goods.

11. Articles from the sales outlet are items of which there is a limited stock.


WARRANTY AND REPAIRS

1. All our products are categorized as consumables.

2. Improper use is not covered by warranty.

3. Manufacturing defects should be reported to us within 7 days of purchase.

4. Cutlery costs are charged when the goods can not be repaired

5. Blades and runners are not covered by warranty, unless there are manufacturing defects.


GENERAL CONDITIONS

1. Only the court of district TONGEREN (B) has jurisdiction.

2. Pictures and colors on the site are indicative and not binding. The images can differ from reality.

3. Acceptance of the order-confirmation implies acceptance of the conditions of sale.

4. The order expires if payment is not made within 7 days.

5. PayPal is an external payment service, we have no influence on this. PayPal charges us per transaction costs, these costs are never refunded by us to the consumer.

6. If the consumer has paid with Paypal or credit card and wishes to cancel the order, the PayPal transaction costs are always at the expense of the consumer. Cancellations must be made within 14 days after receipt of the order confirmation.

7. Returns must be made within 14 days of purchase. The costs of shipping are always borne by the consumer. When returning, the goods are always checked by our after-sales. After checking you return the value minus 13% handelingcost (with a minimum of 6,00 euros)

8. Exchanges can only be within 7 days of purchase. The costs of shipping are always borne by the consumer. In exchange, the goods will always be checked by our after sales. On exchange is still 10% handelingcost and second shipping costs charged, the goods will only be shipped once the amount has been paid.

9. Colored T-Blade Runners are custom made and under no circumstances be repossessed.

10. XTREME-ICESKATESHOP is part of GROUP PDA headquarters AMBACHTSLAAN 10, AS. VAT BE0707.333.995

11. We comply with the Belgian law and in court we only express ourselves in Dutch.


DISCLAIMER

1. All published pictures and texts are owned by GROUP PDA.

2. We are not responsible for any errors on the site.

Note: The Dutch version is legally valid, the English version is with reservation Shopping basket
Your basket is empty
Uw winkelwagen is leeg
Votre panier est vide
 Info
Conditions
Contact us by mail
Where do we ship ?
About us...
 External links


   Copyright 2018 by GROUP-PDA, webdesign by Smeets P
  best viewed in landscape